[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]

/conseil/ - 相談

J’ai vu le messager du nouveau dieu là
名稱
Email
主題
回覆
檔案
密碼 (用來刪除檔案。)

File: 1597743598734.jpg (75.29 KB, 600x399, d891833.jpg)

66fb0adb No.26101

29歲 做餐飲做到很煩 沒朋友也沒女友 覺得這世界好無聊
希望發生戰爭的時候 能讓我抱個炸彈甚麼的去前線等死..

820de8b3 No.26111

+1

4e16a488 No.26132

可以上街做人肉生魚片啊,法官都認證台灣殺人沒罪了,試試這個新國民運動反正你也沒希望了不是嘛?

bdf29528 No.26134

反正都生無可戀
先環遊世界,看看有什麼有趣的,吃吃有什麼美味
把全世界的妓女都幹一次再死,不然很虧
先花光儲蓄再算
邊旅行邊打工也可以
難得生為人[返回][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
刪除貼文 [ ]
[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]