[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]

/myth/ - 流言終結

Let’s go ONE MORE CHANCE
名稱
Email
主題
回覆
檔案
密碼 (用來刪除檔案。)

File: 1552058884911.jpg (1.03 MB, 1072x1500, 1513473341358.jpg)

75acdaa6 No.4993

在戰隊類的團體成員中

代表色為綠色的成員通常都是最不人氣的

3c0e593a No.4994

File: 1552101206489.jpg (81.31 KB, 640x360, Maru.jpg)


f999788f No.4995

File: 1552103733543.jpg (18.89 KB, 240x320, vani2.jpg)

你的標準是甚麼?


87401914 No.4996

File: 1552105664476.jpg (48.65 KB, 600x338, d2423213.jpg)

流言中止


3e9980b9 No.4998

File: 1552224409071.jpg (50.74 KB, 240x320, 1552103733543.jpg)

>>4995

我的標準是有沒有穿褲襪


004ea9e0 No.5013

File: 1552667716210.jpg (21.69 KB, 480x360, ke.jpg)

有這種事?


a50a890e No.5122

File: 1556204723317.jpg (62.46 KB, 700x950, SNj8nd-2.jpg)

ふん!


9bde564d No.5123

>>4998

原PO圖5個都沒穿啊


3e9980b9 No.5168

File: 1559391376604.jpg (1.17 MB, 1072x1500, 1552058884911.jpg)

>>5123

其實不僅是有沒有穿在身上

適不適合穿也很重要

也就是所謂內心的褲襪

.

沒事 我只是看到好看的腿 想修個上去


5c295cb4 No.5746

File: 1604719768226.png (532.74 KB, 700x950, d5c59324a00e27ef9caf5e5160….png)

>>5122
哼!

146eb72d No.5763

File: 1605860625478.jpg (88.54 KB, 800x600, Really_c_Asa_008.jpg)

綠!

013e5259 No.5766

不過真的
綜合統計起來綠色和黃色的人氣
完全比不過紅色跟藍色

而黃色還可以升級成金色
而綠色真的是...

其實綠色好好設定沒那麼差
像蘭斯全身綠光,卻一直幫別人戴綠帽,人氣還一直很高

93e0fe99 No.5767

File: 1606506776095.jpg (211.61 KB, 1280x640, green-lanterns-header.jpg)

一整團都是綠的

293f5d78 No.5770

>>5767
還有紅橙黃藍靛紫白黑燈耶

c778cf91 No.5771

File: 1607052041246.png (117.93 KB, 340x450, Sageharpuia.png)

X四騎士中第二人氣角
沒辦法第一是因為第一是女的

ab882beb No.5772

>>5771
講個笑話:
Reploid沒有sex只有gender

6fc26c6c No.5773

File: 1607218808021.jpg (42.29 KB, 1047x770, EjmdhqBVcAAqIr2.jpg)


58c27e77 No.5776

>>5770
綠燈有這麼不人氣嗎?
不是主角團?[返回][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
刪除貼文 [ ]
[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]