[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]

/outremer/ - 海外

妻が、揉み魔?妻が、揉み魔?
名稱
Email
主題
回覆
檔案
密碼 (用來刪除檔案。)

File: 1497003283182.jpg (161.78 KB, 768x768, 1392545453090.jpg)

babeb3a5 No.58

這次真的是假日了吧

不是幻覺了嗎

我明天不用上班了嗎

零式什麼都不跟我說

你們告訴我吧

我還要再上幾天班才夠 (›´ω`‹ )

ac621d71 No.192

每次看到這種文就想嗆

自找的啊

如果當初找的工作內容是自己的興趣

每天都會期待在工作上大展長才

想加班都來不及了

最討厭看到這種文,根本就是在醜化日本職場

自己爛怪東怪西


98e14cd5 No.193

四個月前的串幹嘛推上來


f868ba4f No.195

肥宅天天幻想

真的很噁心


637909b4 No.226

可悲肥宅
[返回][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
刪除貼文 [ ]
[ foyer ] [ myth / szmy / beverage ] [ conseil / ancre / outremer ] [ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / Selene/Collision Mondiale ]